سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان- فرم ها و دستوالعمل ها
قوانین انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=6.56.53.fa
برگشت به اصل مطلب