سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان- فرم ها و دستوالعمل ها
قوانین انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان:
http://ris.iums.ac.ir/find.php?item=6.56.53.fa
برگشت به اصل مطلب