فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۷/۹/۱۷
2 2588-722X 2588-7238 مجله پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 976 ۱۳۹۷/۷/۲۳
3 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 74 ۱۳۹۷/۵/۲
4 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 ۱۳۹۷/۵/۱
5 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research 143 ۱۳۹۷/۵/۱
6 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 ۱۳۹۷/۵/۱
7 2383-336X 2383-3378 مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering 129 ۱۳۹۶/۸/۱۱
8 1735-1960 2345-5365 ارگونومی Journal of Ergonomics 156 ۱۳۹۶/۸/۱۱
9 2476-7042 2476-7042 مجله تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 18 ۱۳۹۶/۸/۱
10 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences 405 ۱۳۹۶/۷/۱
11 2008-2800 2008-2819 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 352 ۱۳۹۶/۱/۱
12 2383-2150 2383-2312 مجله آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 131 ۱۳۹۶/۱/۱
13 2345-5365 1735-1960 مجله علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal 183 ۱۳۹۶/۱/۱
برگشت به فهرست