فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - 2981-0639 Avicenna Journal of Care and Health in Operating Room Avicenna Journal of Care and Health in Operating Room 0 1402/6/20
2 - 2676-5748 مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 468 1402/3/6
3 - 2821-1464 مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا Avicenna Interdisciplinary Journal of Religion and Health 12 1401/6/17
4 2588-722X 2588-7238 پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 1117 1401/6/17
5 - 2820-896X آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 131 1401/5/6
6 1735-1960 2345-5365 ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics 264 1400/8/17
7 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 143 1400/8/17
8 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 1400/8/17
9 - 2717-1884 Avicenna Journal of Pharmaceutical Research Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 0 1400/8/6
10 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 1400/7/17
11 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 202 1400/5/4
12 2476-7042 2476-7042 تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 53 1400/1/25
13 1029-7863 2423-6276 علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal 320 1400/1/25
14 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 581 1400/1/24
15 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 1400/1/24
16 2383-336X 2383-3378 مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering 223 1399/6/30
برگشت به فهرست