آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/9/3 ۸
تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology
دوره ۳ - شماره ۲ 1398/9/10 1401/9/3 ۵
دوره ۴ - شماره ۱ 1398/12/11 1401/9/3 ۵
دوره ۴ - شماره ۲ 1399/9/11 1401/9/3 ۸
دوره ۵ - شماره ۱ 1400/6/10 1401/9/3 ۷
دوره ۵ - شماره ۲ 1400/12/10 1401/9/3 ۳
مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/9/3 ۸
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1401/8/2 1401/8/3 ۸
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/7/4 ۵
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty
دوره ۳۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/3 ۲
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/4/29 ۲
مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/4/27 ۸
پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine
دوره ۳۰ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/4/25 ۱۰
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1401/4/21 1401/4/22 ۸
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/4/10 1401/4/12 ۶
مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering
دوره ۷ - شماره ۳ 1399/6/11 1401/2/15 ۸
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/9/11 1401/2/15 ۸
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/12/11 1401/2/15 ۸
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/3/11 1401/2/15 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/2/15 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/2/15 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/15 ۶
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1401/1/16 1401/1/17 ۸
پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۴ 1400/12/10 1400/12/27 ۸
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۹ - شماره ۴ 1400/12/10 1400/12/24 ۷
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/2/12 1400/12/19 ۹
دوره ۷ - شماره ۳ 1399/5/11 1400/12/19 ۹
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/8/11 1400/12/19 ۹
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/11/13 1400/12/19 ۹
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/2/11 1400/12/19 ۹
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/3/11 1400/12/19 ۹
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/7/9 1400/12/19 ۹
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۸ - شماره ۳ 1399/7/10 1400/12/19 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1399/10/12 1400/12/19 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1400/1/12 1400/12/19 ۸
دوره ۹ - شماره ۲ 1400/7/9 1400/12/19 ۸
دوره ۹ - شماره ۳ 1400/10/11 1400/12/19 ۸
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty
دوره ۲۹ - شماره ۱ 1399/10/12 1400/12/19 ۸
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1399/12/11 1400/12/19 ۸
دوره ۲۹ - شماره ۳ 1400/6/10 1400/12/19 ۹
دوره ۲۹ - شماره ۴ 1400/9/10 1400/12/19 ۸
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1399/7/14 1400/12/19 ۱۰
دوره ۲۰ - شماره ۴ 1399/10/7 1400/12/19 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1399/12/19 1400/12/19 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1400/4/9 1400/12/19 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1400/7/2 1400/12/19 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1400/9/21 1400/12/19 ۸
پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine
دوره ۲۷ - شماره ۲ 1399/6/11 1400/12/19 ۸
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1399/9/11 1400/12/19 ۸
دوره ۲۷ - شماره ۴ 1399/12/11 1400/12/19 ۹
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۸۵ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |