فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1400، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه مدل پیش‌بینی تخمین ظرفیت انجام کار فیزیکی بر اساس مؤلفه‌های آنتروپومتریکی و اجزای ترکیب بدنی: یک مطالعه پایلوت برمبنای اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی به روش مستقیم 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ بررسی ارتباط عوامل انسانی تأثیرگذار در حوادث معدن با استفاده از رویکرد سیستمی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ ارزیابی و مقایسه ریسک‌های امنیتی به دو روش FEMA و FEMA فازی مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ ارائه مدل مدیریت ریسک حمل‌ونقل مواد خطرناک (مواد منفجره) 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۵ توسعه مدل نیمه‌کمّی ارزیابی تاب‌آوری ایمنی در صنایع فرایندی: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر روش دلفی و با رویکرد پدافند غیرعامل 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ بررسی نوبت‌کاری و بار کاری ذهنی بر خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ تعیین مدل بهینه تحلیل اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۸ بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران مواجهه‌یافته با COVID ۱۹ در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان اهواز 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه