فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1399، جلد ۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رانندگی خطرناک در رانندگان اتوبوس درون و بین‌ شهری: آیا تفاوتی وجود دارد؟ 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ رنگ و تأثیر آن بر عملکردهای روانشناختی افراد: یک مقالۀ مروری سیستماتیک 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ ارزیابی آسیب‌پذیری در سیستم‌های تکنولوژی‌محور: یک مطالعۀ موردی در شبکۀ گازرسانی شهر تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۴ بررسی کیفیت خواب پرستاران و ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و استرس شغلی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر عملکرد سیستم مجوز کار با استفاده از روش دلفی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) در یک پالایشگاه نفت 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۶ بررسی عوامل فردی و شغلی مؤثر در بروز خشونت شغلی کارکنان در صنایع منتخب استان آذربایجان شرقی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۷ بررسی میزان خیرگی ناشی از چراغ خودروهای پرمصرف در کشور ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ اولویت‌بندی روش‌های کنترل صدا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی (AHP) در یک صنعت باتری‌سازی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه