مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۱-۱۳

عنوان فارسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چندبُعدی تاب آوری شخصی پرستاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پرستاران با تنیدگی‌های بسیاری مانند مشکلات چرخه استراحت-کار، مسئولیت‌پذیری بیش‌ازحد، نداشتن تعطیلات و تجربیات رنج‌آور بیماران مواجه هستند؛ از این‌رو تاب‌آوری می‌تواند به آنها کمک کند تا مقابله کارآمد و متناسبی با این عوامل تنیدگی‌زا داشته باشند. با این حال، مقیاس کاربردی و مختصری که برای ارزیابی تاب‌آوری شخصی پرستاران کارایی داشته باشد، در ایران تدوین نشده است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چندبعدی تاب‌آوری شخصی پرستاران در بین پرستاران است. روش کار: در این مطالعه روش‌شناسی که در سال 1397 در بیمارستان‌های شهر آمل انجام شد، 120 پرستار شاغل به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند و مقیاس چندبعدی تاب‌آوری شخصی پرستاران را تکمیل کردند. این مقیاس 40 پرسش دارد. ویژگی‌های روان‌سنجی نیز به‌کمک روایی صوری، روایی محتوایی، روایی هم‌زمان، روایی سازه بررسی شد. تحلیل داده‌ها نیز به‌کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی را پنج روان‌شناس تأیید کردند. شاخص KMO و کرویت بارتلت نشان می‌دهد که ماتریس هم‌بستگی به‌منظور تحلیل عاملی مناسب است. تحلیل عامل با تحلیل مؤلفه اصلی یک عامل را با میزان تبیین 55/21 درصد واریانس کل استخراج کرده است. همسانی درونی نیز به‌کمک آلفای کرونباخ 0/86 به دست آمد. تغییری در تعداد مؤلفه‌ها یا ابعاد و سؤالات مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد مقیاس چندبعدی تاب‌آوری شخصی پرستاران ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی دارد و شاخص غربالگری روایی و پایایی در سنجش تاب‌آوری روان‌شناختی پرستاران است. این شاخص می‌تواند ارزیابی بهزیستی را به روشی مختصر و کاربردی در پرستاران تسهیل کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقیاس چندبُعدی تاب آوری شخصی پرستاران ، روایی، پایایی ‌

عنوان انگلیسی Psychometric Characteristics of Multidimensional Measure of Nurses’ Personal Resilience
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aims: Nurses face too much stressors as work-rest cycle problems, overload responsibility, lack of vacation time and painful experiences of patients; therefore, resiliency can help them to appropriate and efficient cope with these stressors. But, there is no brief and practical scale to assess psychological resiliency among nurses in Iran. So, the aim of the present study was to evaluate the psychometric properties of the multidimensional measure of nurses' personal resilience. Methods: In this methodological study, 120 nurses from Amol's hospitals were studied using a convenience sampling method who filled the multidimensional measure of nurses' personal resilience. The multidimensional measure of nurses' personal resilience is composed of 40 items. The psychometric properties were examined through the Nominal validity, Content Validity, Concurrent validity, Construct validity. The data was analyzed by SPSS 22. Results: Nomianl and content validity were approved by five psychologists. The KMO index and Bartlett's test of sphericity indicated that correlation matrices were suitable for factor analysis. Factor analysis with Principal Component Analysis extracted one factor with 55.21% total variance. Internal consistency was confirmed by a Cronbach's alpha of 0.86 and there was no change in number of components or dimensions and questions. Conclusion: This study showed that the multidimensional measure of nurses' personal resilience had appropriate psychometric properties and is a valid and reliable screening index to measure psychological resiliency of nurses. This index could facilitate the assessing of Well-Being in brief and practical way among nurses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله The multidimensional measure of nurses’ personal resilience, validity, reliability ‎

نویسندگان مقاله رضا سلطانی شال | Reza Soltani Shal
Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

زهرا احمدپور ترکی | Zahra Ahmadpour
MA, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مائده عباس تبار بزرودی | Maede Abbastabar Bozrudi
MA Department of Psychology, Faculty of Psychology & Educational Science, University of Kharazmi, Alborz, Karaj
کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران


نشانی اینترنتی http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1032-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات