مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۱۴-۲۲

عنوان فارسی ارتباط هوش هیجانی پرستاران با تصمیم‌گیری بالینی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سطح هوش هیجانی بالاتر موجب عملکرد فردی بهتر می‌شود. تصمیم‌گیری بالینی به‌عنوان انتخاب بهترین راه‌حل برای رفع مشکلات بیماران، فاکتوری حیاتی در عملکرد بالینی پرستاران است؛ از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی پرستاران و تصمیم‌گیری بالینی انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی هم‌بستگی است. 269 پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی شهر شهرکرد به شکل نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد هوش هیجانی  Shering و پرسشنامه تصمیم‌گیری بالینی Lauri بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی و در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، بین هوش هیجانی و تصمیم‌گیری بالینی هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0/273 =r و 0/001 نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط میان هوش هیجانی و تصمیم‌گیری بالینی، اهمیت هوش هیجانی در پرستاران مشخص شده است؛ بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید راهکارهای جدید برای تقویت هوش هیجانی ارائه دهند تا به‌دنبال آن توانایی تصمیم‌گیری بالینی به‌عنوان نقطه تلاقی دانش تئوری و عملی حرفه پرستاری ارتقا یابد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش هیجانی، تصمیم‌گیری بالینی‌، پرستاران.

عنوان انگلیسی Relationship Between Nurses’ Emotional Intelligence with Clinical Decision-Making
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Higher levels of emotional intelligence have been associated with better personal practice. Clinical decision-making, as the best solution for patients' problems, is a crucial factor in clinical practice. The aim of this study was to determine the relationship between nurses' emotional intelligence and clinical decision making. Methods: This study is a correlation-descriptive study. A total of 269 nurses working in the hospitals affiliated with Shahrekord University of Medical Sciences were selected using a random stratified sampling in 2018. The data collection tools were standard questionnaires of Shearing emotional intelligence and Laurie clinical decision-making questionnaire. Statistical analysis was done using descriptive and analytical statistics, by SPSS 16 Results: The results of this study showed that there was a significant positive correlation between emotional intelligence and clinical decision-making (r=0.273, P>0.001). Average total score of emotional intelligence in nurses was 110.56 that was good ang higher than the mean of the questionnaire. Average total score of clinical decision-making in nurses has been 67.18. According to the questionnaire interpretation, clinical decision-making of the units under study was intuitive. Conclusion: With regard to the relationship between emotional intelligence and clinical decision-making, the importance of emotional intelligence in nurses is determined. Therefore, hospital managers need to provide new ways to enhance nurses' emotional intelligence, thereby enhancing the ability of clinical decision-making as the vital point between theoretical and practical knowledge of the nursing profession.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Emotional intelligence, Clinical decision-making, Nurses.

نویسندگان مقاله کبری مسعودی | Kobra Masoudi
Master of Student, Health Services Management, School of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان، دانشکده علوم‌ پزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

اعظم علوی | Azam Alavi
Department of Nursing, School of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم ‌پزشکی،واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران


نشانی اینترنتی http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1165-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات