مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۲۳-۳۴

عنوان فارسی بررسی ارتباط آسیب‌های عضلانی- اسکلتی و بار استرس در کارکنان فوریت پزشکی استان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی که در خط مقدم ارائه مراقبت‌های سلامت هستند، با استرس‌های شغلی فراوانی روبه‌رو می‌شوند. این امر پیامدهای روانی، جسمی، رفتاری و سازمانی را برای آنها به‌دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به اختلالات اسکلتی- عضلانی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط آسیب‌های عضلانی- اسکلتی و بار استرس در کارکنان فوریت‌های پزشکی استان همدان انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی- هم‌بستگی که در سال 1398 انجام شده است، از میان کارکنان فوریت پزشکی همدان، 76 نفر (40 درصد) از پایگاه‌های شهری و 114 نفر (60 درصد) از پایگاه‌های جاده‌ای به‌کمک نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند و در پژوهش شرکت کردند. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های آسیب‌های عضلانی- اسکلتی نوردیک و بار استرس شغلی بود. داده‌ها نیز با نرم‌افزار SPSS نسخه 23، آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب هم‌بستگی اسپیرمن تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین سنی افراد 34/05 سال (8/11±) و سابقه کار آنها 42/123 (84/22±) ماه بود. همچنین بیشتر آنها (77 درصد) متأهل، (57/3 درصد) دارای مدرک کارشناسی و (46/9 درصد) استخدام رسمی بودند. بار استرس کارکنان (161/23±) 503/03 از 1050 نمره ممکن بود. کارکنانی که به دلیل شغل خود، اختلال عضلانی-اسکلتی داشتند، نسبت به سایر افراد بار استرس بیشتری گزارش کرده بودند؛ اما این تفاوت معنی‌دار نبود (0/05P). بین نوع استخدام، سابقه کاری و نوع ورزش کارکنان رابطه معنی‌دار آماری با اختلالات اسکلتی- عضلانی وجود داشت (0/05
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استرس شغلی، آسیب اسکلتی-عضلانی، رضایت شغلی، فوریت پزشکی

عنوان انگلیسی The Relationship Between Musculoskeletal Injuries and Stress Load in Emergency Medical Staff of Hamadan Province in 2019
چکیده انگلیسی مقاله Purpose and Importance of Research: Emergency medical staff who are at the forefront of health care delivery face many occupational stresses that have psychological, physical, behavioral, and organizational consequences for them, including musculoskeletal disorders. The purpose of this study was to investigate the correlation between musculoskeletal injuries and stress load tolerance among medical emergency staffs in Hamedan province. Materials and Method: In this descriptive-correlational study, conducted in 2019, 76 (40%) of urban and 114 (60%) of employees of road bases were selected from among emergency medical staff of Hamadan, Iran. Data were collected using Nordic Musculoskeletal Injury Questionnaire and Occupational Stress Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 23 using descriptive statistics, t-test and Spearman correlation coefficient. Results: The mean age of the participants was 34.05 (± 8.11) years and the work experience was 123.42 (±84.22) months. The majority (77%) were married, 57.3% had undergraduate degrees and 46.9% had formal employment. Employee stress burden was 503.3 (161.23%) out of 1050 points. Persons who had musculoskeletal disorder due to their job had reported more stress than others; hoever, this difference was not significant (P< 0.05). People with musculoskeletal disorders in neck reported higher stress load (P< 0.05) than others which was not significant. There was a significant relationship between type of employment, work experience, and type of exercise with musculoskeletal disorders (P< 0.05). Conclusion: There was a significant relationship only between stress and musculoskeletal damage. By modifying and eliminating stressors in emergency personnel's routines, by holding workshops on ergonomic principles as well as stress reduction principles, it is possible to reduce the physical disorders of emergency personnel.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Occupational Stress, Musculoskeletal Injury, Medical Emergency

نویسندگان مقاله محمد مهدی صحرایی | Mohamad Mehdi Sahraei
M.Sc. Student, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان، همدان، ایران

مهدی مولوی وردنجانی | Mehdi Molavi Verdanjani
Instructor, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان، همدان، ایران

علیرضا سلطانیان | Alireza Soltanian
Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
استادتمام، گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران

مهناز خطیبان | Mahnaz Khatiban
Professor, Mother and Child Care Research Centre, Dept. of Ethics Education in Medical Sciences, and Dept. of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery School, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
استاد، مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه آموزش اخلاق در علوم پزشکی، گروه آموزش پرستار ی داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1191-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات