مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۵۳-۶۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر مشاوره شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان نابارور به‌کمک آموزش مجازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ناباروری سبب اختلال در روابط جنسی و عاطفی، ترس از جدایی، احساس انزوا و افسردگی در افراد نابارور می‌شود و در نتیجه تأثیرات نامطلوبی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان نابارور از طریق آموزش مجازی انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با رویکرد یک گروه مداخله و یک کنترل است که در سال 1397 با مشارکت 60 زن نابارور در اصفهان انجام شد. گروه مداخله از طریق فضای مجازی (واتساپ) آموزش و مشاوره شناختی-رفتاری را به‌صورت ویس دریافت کردند. بدین‌ منظور نمونه‌ها طی 5 هفته، 5 ویس 30 دقیقه‌ای آموزشی و مشاوره‌ای دریافت می‌کردند. سؤالات نیز از طریق پیام و تماس پاسخ داده می‌شد. متغیر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله سنجیده شد. داده‌ها با آزمون t زوجی، کوواریانس و با SPSS نسخه 20 تجزیه شدند. یافته‌ها: اجرای مداخله سبب تغییر معنی‌دار در میزان رضایت زناشویی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل نبوده است (0/187=P)، اما سبب تغییری معنی‌دار در کیفیت زندگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل بوده است (0/001>P). نتیجه‌گیری: هرچند آموزش و مشاوره مجازی سبب ایجاد تغییری معنی‌دار در میزان رضایت زناشویی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل نشده، میانگین امتیاز رضایت زناشویی بعد از مداخله در مقایسه با قبل مداخله در آزمودنی‌های گروه مداخله افزایش داشته است. مداخله سبب تغییری معنی‌دار در میزان کیفیت زندگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد آموزش و مشاوره مجازی در ارتقای سلامت زنان نابارور مفید است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، آموزش مجازی، مشاوره شناختی، ناباروری

عنوان انگلیسی Exploring the Effect of Cognitive – Behavioral Counseling on Marital Satisfaction and Quality of Life Through Virtual Education
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Infertility interferes with sexual and emotional relationships, fears of separation, feelings of isolation and depression in infertile people, and as a result has adverse effects on marital satisfaction and Quality of life. The aim of this study was to determine the effect of cognitive-behavioral counseling on marital satisfaction and Quality of life of infertile women through virtual education in Isfahan. Method: The present study is a Clinical trial study with the approach of an intervention group and a control that was conducted in 2018 with the participation of 60 infertile women in Isfahan. Samples were selected by available method. The intervention group received training and cognitive-behavioral counseling via WhatsApp. In this way, the samples received 30 minutes of training and counseling in 5 weeks, and their questions were answered via text message or call. The two variables of marital satisfaction and quality of life were assessed before and after the intervention. Data were analyzed by paired t-test and Covariance using SPSS 20. Results: Based on the results, the intervention did not cause a significant change in the marital satisfaction of infertile women compared with the control group (P=0.187). Based on the results, the intervention has caused a significant increase in the quality of life of infertile women compared with the control group (P< 0.001). Conclusion: Although virtual education did not significantly change the marital satisfaction of infertile women compared with the control group, the average score of marital satisfaction after the intervention increased compared to the previous intervention in the subjects of the intervention group. Also, intervention through virtual education has caused a significant change in the quality of life of infertile women compared with the control group, so it seems that virtual education and counseling is useful in promoting the health of infertile women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Marital satisfaction, Quality of life, Virtual Education, Cognitive-Behavioral Counseling, Infertility

نویسندگان مقاله اشرف زارعی ابوالخیر | Ashraf Zarei Abolkheir
Msc midwifery, Midwifery Department, Nursing & Midwifery Faculty, Falavarjan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

مریم اله دادیان | Maryam Allahdadian
Assistant Professor, Midwifery Department, Nursing & Midwifery Faculty, Falavarjan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

شمیلا مشرف | Shamila Mosharraf
Msc midwifery, Midwifery Department, Nursing & Midwifery Faculty, Falavarjan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

هتاو قاسمی تهرانی | Hatav Ghasemi Tehrani
Assistant Professor, Obstetrics and Gynecology Department, Medical Faculty, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1272-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مامایی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات