مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۶۱-۷۱

عنوان فارسی نقش پیشگویی‌کننده عملکرد شغلی در دیسترس اخلاقی پرستاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیسترس اخلاقی یکی از معضلات اخلاقی و پیچیده برای پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه است. عملکرد شغلی مطلوب پرستار، ضامن کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده به بیماران و عامل مهمی در تسریع روند درمان و بهبودی بیماران است. بر این اساس مطالعه حاضر به‌منظور بررسی نقش پیشگویی‌کننده عملکرد شغلی بر دیسترس اخلاقی پرستاران انجام شده است. روش‌ کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است. 256 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی استان قزوین (از دی تا اسفند 1397) به روش نمونه‌گیری دردسترس در مطالعه شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت‌شناختی، دیسترس اخلاقی اصلاح‌شده (Moral Distress Scale–Revised) و عملکرد شغلی شش‌بعدی (Six Dimension Scale of Nursing Performance) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری نیز با استفاده از آزمون مدل رگرسیون خطی در نرم‌افزار کامپیوتری SPSS نسخه 22 صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، میانگین امتیاز دیسترس اخلاقی پرستاران 55/63 ± 117/37 است. در مدل رگرسیون خطی چندمتغیره تنها بعد آموزشی عملکرد شغلی در هر دو حوزه دفعات (26/37- β=،0/001=P) و کیفیت (15/76- β =، 0/025=P) ارتباط معنی‌داری با دیسترس اخلاقی داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بعد آموزشی عملکرد شغلی عامل پیشگویی‌کننده برای دیسترس اخلاقی است؛ بنابراین با اقداماتی از قبیل استفاده از پرستاران دارای سابقه آموزشی تخصصی در بخش‌های ویژه، توجه خاص به آموزش مسائل اخلاقی در مراکز آموزشی درمانی و برگزاری دوره‌های بازآموزی برای پرستاران می‌توان در کاهش دیسترس اخلاقی در محیط‌های بالینی مؤثر بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عملکرد شغلی، دیسترس اخلاقی، پرستاری

عنوان انگلیسی The Predictive Factors of Job Performance in Nurses' Moral Distress
چکیده انگلیسی مقاله Background: Moral distress is one of the most complex ethical problems for nurses working in Intensive Care Units. Desired job performance of the nurse guarantees the quality of health care provided to patients and is an important factor in accelerating the process of treatment and recovery of patients. This study was conducted to investigate the predictive factors of job performance in nurses' moral distress. Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study, in which 256 nurses working in ICU wards of private and public hospitals of Qazvin province (from January to March 2019) were selected through convenience sampling method. Demographic characteristics questionnaire, Six Dimension Scale of Nursing Performance and Modified Moral Distress Scale-Revised were used for data collection. Statistical analysis was performed using linear regression model test in SPSS 22. Results: The results showed that the mean score of nurses' moral distress was 171.37±55.63. In the multivariate linear regression model, only educational dimension of job performance in both frequency (β=-26.37, P=0.001) and quality (β =-76.15, P=0.025) correlated significantly with moral distress. Conclusion: Based on the results of the present study, the educational dimension of job performance is a predictive factor for moral distress. Therefore, steps can be taken to reduce moral distress in clinical settings, such as the use of nurses with specialized training in Intensive Care Units, paying special attention to teaching ethical issues in nursing centers and holding retraining courses for nurses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Job performance, Moral distress, Nursing

نویسندگان مقاله یحیی زارعی نودئی | Yahya Zarei Nodee
Student Research Committee, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

محمد رضا شیخی | Mohammad Reza Sheikhi
Associate Professor of Nursing, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین، قزوین، ایران

زهرا حسین خانی | Zahra HosseinKhani
Assistant Professor, Department of Epidemiology. School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
استادیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین، قزوین، ایران

محمد علی سلیمانی | Mohammad Ali Soleimani
Associate Professor, Department of Critical Care Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین، قزوین، ایران


نشانی اینترنتی http://nmj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1288-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات