ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱-۱۶

عنوان فارسی ارزیابی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی کارکنان درمانی در دوران پاندمی کووید-۱۹ در ایران
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: پاندمی و بحران ناشی از کرونا با به چالش کشیدن تشکیلات و تمهیدات بهداشتی و درمانی، باعث تلفات انسانی ناگوار در سطح جهان و ایران شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی بار کار ذهنی و فرسودگی شغلی کارکنان درمانی در دوران پاندمی کووید-19 در ایران است. روش کار:  پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر بر روی 510 نفر از کارکنان درمانی و تشخیصی که به صورت تصادفی انتخاب شدند، در سه شهر تهران، اصفهان و سنندج در طول ماه های مرداد، شهریور و مهر سال 1399 انجام شد. ارزیابی فشار روانی کار و فرسودگی شغلی به ترتیب با استفاده از نرم‌افزار  NASA-TLXو فرسودگی شغلی ماسلاچ انجام شده است. از آزمون‌های آماری t-test، ANOVA و رگرسیون خطی چندمتغیره برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک بسته نرم‌افزاری STATA14  استفاده شد. یافته‌ها:  میانگین بار کار ذهنی در کارکنان دارای ارتباط با بیماران مبتلا به کرونا، 8/1±83/7 و در افراد بدون ارتباط، 9/6±79/9 برآورد شد که از نظر آماری معنی‌دار بود. میانگین فرسودگی شغلی در آن‌ها، به‌ترتیب 16/2±79/6 و 16/9±79/7 بود. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد که  متأهل بودن (6/57-=coefficient، 0/003= value P)، اشتغال به صورت طرحی (12/71-=coefficient، 0/002=P value) رابطه معکوس و کار در بیمارستان‌های اصفهان (21/12=coefficient، 0/001

کلیدواژه‌های فارسی مقاله کووید-19،فشار روانی کاری، فرسودگی شغلی،کارکنان درمانی

عنوان انگلیسی Assessment of Mental Workload and Job Burnout of Medical Employees during the COVID-19 Pandemic in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The pandemic and the crisis caused by the COVID-19 have challenged health care organizations around the world, causing human casualties and health concerns around the world and in Iran. The purpose of this study was to evaluate the mental workload and job burnout of medical employees during the Covid-19 pandemic in Iran. Method: The present descriptive-analytic research has been conducted on 510 medical and diagnostic staff in the cities of Tehran, Isfahan, and Sanandaj. The mental workload and the job burnout of staff have been evaluated using NASA-TLX software and the job burnout Maslach, respectively. Statistical tests including t-test, ANOVA, and multivariate linear regression were used to analyze the data using a STATA-14 software package. Results: The mean mental workload of employees associated with patients suffering COVID-19 and those not associated was estimated at 83.7±8.1 and 79.9±9.6 respectively. The mean of job burnout was estimated at 79.6±16.2 and 79.7±16.9, respectively, which were not statistically significant. The results of linear regression showed that being married (coefficient = -6.57, P value=0.003), employment as a Tarh (coefficient = -12.71, P value=0.002), inverse relationship and Work in Isfahan hospitals (coefficient = 21.21, P value< 0.001) was directly related to burnout. Women (coefficient = 3.61, P value< 0.001), having a relationship with COVID-19 patients (coefficient = 5.9, P value< 0.001) had a direct relationship with the amount of mental work. Conclusion: The mental workload and job burnout in medical employees during the COVID-19 pandemic are high, and warning and the mental workload in employees associated with patients suffering COVID-19 are higher than other employees.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19, Mental Workload, Job Burnout, Medical Staff

نویسندگان مقاله غزاله صادق زاده | Ghazale Sadeghzade
MSc Student, Faculty of Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‎شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

سمیه رحمتی | Somaye Rahmati
MSc Student, Faculty of Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‎شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

فاطمه صادقی | Fatemeh Sadeghi
MSc Student, Faculty of Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‎شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

امجد محمدی بلبان آباد | Amjad Mohammadi Bolbanabad
Research Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

ابراهیم درویشی | Ebrahim Darvishi
Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، darvishi.hse@gmail.com


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-541-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات