ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱۷-۲۹

عنوان فارسی آیا مشخصات ارگونومی دستگاه‌های ورزشی پارکی زیر بغل و هوانورد با ویژگی‌های آنتروپومتریک کاربران مرد تناسب دارد؟
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: هدف این تحقیق، بررسی ارگونومی دستگاه‌­­های زیربغل و هوانورد فضای باز (پارکی) بر اساس آنتروپومتری کاربران مرد است. روش ­کار: از بین کاربران مرد این دستگاه­‌ها، 120 نفر از شهر تهران و در محدوده سنی بالای 20 سال (16/27±48/38)، به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرهای تحقیق، ابعاد دستگاه‌­­های مورد نظر و آنتروپومتری (ارتفاع رکبی، طول کفل رکبی و پهنای کفل) کاربران مرد بود. از شاقول، متر مهندسی، خط­‌کش­، گونیا و کیت آنتروپومتر استاتیک (کولیس)، برای اندازه‌­گیری ابعاد دستگاه­­‌ها و آنتروپومتری کاربران (طبق دستورالعمل فیزنت) استفاده شد. سپس با توجه به استانداردهای ارگونومی و بدن‌سازی، علم بیومکانیک حرکتی و نحوه استقرار بر روی دستگاه‌­­ها، تناسب دستگاه‌­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای توصیف داده­‌ها و از آزمون‌های T تک گروهه (آمار پارامتری) و دوجمله‌­ای (آمار ناپارامتری) برای آزمون فرضیه­‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اکثر ابعاد مورد نظر از دستگاه‌­­ها، با ابعاد مربوطه و بهینه کاربران، تفاوت  معنی‌­داری وجود دارد (0/05>P value). بنابراین این دستگاه‌­­ها از نقطه نظر آنتروپومتری کاربران مرد، ارگونومیک نبوده و اتخاذ روشی جهت استانداردسازی این دستگاه‌­ها ضروری به نظر می‌­رسد. نتیجه‌گیری: اکثر ابعاد دستگاه­‌های­ زیربغل و هوانورد فضای باز از نقطه نظر آنتروپومتری کاربران مرد، ارگونومیک نیست. این عدم تناسب می‌­تواند عوارض و آسیب­‌های جسمانی کاربران را به همراه داشته باشد. بنابراین کاربران در هنگام استفاده از این دستگاه­‌ها باید دقت لازم را به عمل آورده و از فعالیت با دستگاه‌­هایی که متناسب با ابعاد بدنی آن­ها نیست، دوری نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارگونومی، آنتروپومتری، دستگاه­­های بدنسازی فضای باز، کاربران مرد

عنوان انگلیسی Do the Ergonomic Characteristics of Armpit and Aviation Park Sports Equipment Fits with the Anthropometric Parameters of Male Users?
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The aim of this study was to investigate the ergonomics of armpits and aviators outdoor (park) based on anthropometry parameters of male users. Methods: Among male users of these outdoor park equipment, 120 people from Tehran and in the age range over 20 years (48.38±16.27) were selected as a sample. The research variables were the dimensions of the devices and the anthropometry of the male users. The plumb line, engineering meter, ruler, goniometer and static anthropometer kit (caliper) were used to measure the dimensions of the devices and the anthropometry of the users (according to Pheasant instructions). Then, according to the standards of ergonomics and bodybuilding, the science of motor biomechanics and the way of installation on the devices, the fit of the devices was evaluated. Descriptive statistics were used to describe the data and single-group t-test (parametric statistics) and binomial statistics (non-parametric statistics) were used to test the hypotheses. Results: The results showed that there was a significant difference between most of the desired dimensions of the devices with the relevant and optimal dimensions of users (P value< 0.05). Therefore, from the anthropometric point of view, these devices are not ergonomic for male users, and it is necessary to adopt a method for the standardization of these devices. Conclusion: Most dimensions of underarms and outdoor aviators are not ergonomic from the anthropometric point of view of male users. This mismatch can lead to complications and physical injuries to users. Therefore, users should be careful when using these devices and avoid working with devices that do not fit their physical dimensions.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ergonomics, Anthropometry, Outdoor Bodybuilding Machines, Male Users

نویسندگان مقاله سعید ایل‌بیگی | Saeed Ilbeigi
Associate Professor, Sports Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محسن ابراهیمی صدر | Mohsen Ebrahimi
MSc, Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمد اسماعیل افضل پور | Mohammad Esmaeil Afzalpour
Professor, Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
استاد، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

هادی موذنی | Hadi Moazeni
MSc, Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
کارشناسی‌ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-105-5&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موارد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات