ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۳۰-۴۱

عنوان فارسی بررسی نقش ارزش‌های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه‌های روان‌شناختی مرتبط با کار پرستاران
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: پرستاران به عنوان بزرگ­ ترین منبع نیروی انسانی، جایگاه ویژه‌­ای در امور درمانی دارند و عملکرد آنان به عنوان فعالیتی اثربخش، با مراقبت مستقیم بیمار تعریف می‌­شود، بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن‌ها ضروری است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش مؤلفه­‌های روان‌شناختی مرتبط با کار در رابطه عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد شغلی پرستاران است. روش کار: این تحقیق با توجه به نحوه گردآوری داده‌­ها تحقیق توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام پرستاران بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهر ارومیه به تعداد 265 نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی طبقه‌­ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و پس ازمحاسبه روایی و پایایی ابزارها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 22  SPSSو PLS 3 انجام گرفت. یافته‌ها: نتیجه تحلیل داده‌ها نشان می­‌دهد ارزش­‌های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند با مقادیر آماره تی بیشتر از 1/96 (P value<0/05) با میانجیگری عوامل روان‌شناختی بر عملکرد شغلی پرستاران تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه‌گیری: ارزش‌ها، اهداف، رهبری و ارتباطات اموری هستند که فراتر از یک موقعیت خاص عمل کرده و باعث ایجاد حس رضایت و بهبود عملکرد می­‌شوند. مدیران با تبیین آشکار اهداف و ایجاد جو مناسب برای بیان دیدگاه‌ها، با مشارکت دادن در انجام امور حس تعهد و مالکیت و با برگزاری دوره‌های آموزشی، توانمندی و قابلیت پرستاران را افزایش داده و زمینه ارتقای عملکرد آنان را فراهم آورند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مؤلفه‌های روانشناختی، ارزش‌­های سازمانی، رضایت از ارتباطات، رهبری فرهمند، عملکرد شغلی، پرستاری

عنوان انگلیسی Investigating the Role of Organizational Values, Communication Satisfaction and Charismatic Leadership on Job Performance with Emphasis on the Mediating Role of Psychological Components Related to Nurses' Work
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Nurses, as the largest source of manpower, have a special place in medical affairs and their performance is defined as an effective activity with direct patient care, so it is necessary to study the factors affecting their performance. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of work-related psychological components in relation to organizational factors affecting nurses' job performance. Methods: This research is a descriptive-correlational study of structural equations according to the data collection method. The statistical population of the present study includes all nurses of Seyed Al-Shohada (AS) Hospital in Urmia, Iran (n=265). Using Krejcie and Morgan table, 155 people were selected as a statistical sample using the Relative stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect information and after calculating the validity and reliability of the instruments, descriptive and inferential analysis of the data was performed using SPSS 22 and PLS 3 software. Results: The results of data analysis showed that organizational values, communication satisfaction and charismatic leadership with t-values ​​greater than 1.96 (P value< 0.05) mediated by psychological factors have a positive and significant effect on nurses' job performance. Conclusion: Values, goals, leadership, and communication are factors that go beyond a specific situation and create a sense of satisfaction and performance improvement. Managers increase the ability and capability of nurses by clearly explaining the goals and creating a suitable atmosphere for expressing views, by participating in the affairs of the sense of commitment and ownership, and by holding training courses, and provide the possibility for improving their performance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Psychological Components, Organizational Values, Communication Satisfaction, Charismatic Leadership, Job Performance, Nursing

نویسندگان مقاله عزیزه پاشایی یوسف کندی | Azizeh Pashaei Yousef Kandi
MSc, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
کارشناس ارشد، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

محمد حسنی | Mohammad Hassani
PhD, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
استاد، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-5262-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات