ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۴۲-۵۷

عنوان فارسی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه ارگونومی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: هر فعالیت علمی، نیازمند آگاهی از فعالیت­‌های مرتبط پیشین است؛ به‌گونه‌­ای که جنبه‌­های مختلف آن بهتر بررسی شود تا بتوان به میراث فکری غنی‌تری دست یافت. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی سیر تکاملی و تاریخی پژوهش‌های حوزه ارگونومی با استفاده از دو تکنیک علم سنجی RPYS و RPYSCO است. روش‌ کار: این پژوهش کاربردی با روش علم‌سنجی انجام شده است که از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی می‌باشد. داده‌های پژوهش از 31239 مقاله در حوزه ارگونومی که بین سال‌های 2000 تا پایان 2019 در پایگاه Web of Science نمایه شده‌اند، بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش، همه آثاری که در فهرست منابع این مقالات مورد استناد قرار گرفته بودند، با استفاده از نرم‌افزار CRExplorer مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: براساس داده‌های حاصل از این پژوهش،‌ در حوزه ارگونومی، از سال 1700 تا 2000 به طور کلی 19 جهش در دو بازه زمانی 1700-1900 و 2000-1900 رخ داده است. مقالۀ Fitts با عنوان «The Information Capacity Of The Human Motor System In Controlling The Amplitude Of Movement» در سال 1954 به عنوان اثر قدیمی و شاخص شناسایی شد. بر اساس نتایج روش RPYS-CO بیش تر تأثیر در هم‌استنادی مربوط به آثار سال‌های 1997 و 2004 است که در مورد قانون  Fittsبوده و بیش ترین هم‌استنادی با مقاله شاخص را داشتند. نتیجه‌گیری: در سالهای 1700-1900 اثرهای تاثیرگذار در حوزه روان‌شناسی، بیولوژی و اقتصاد بوده و در سال‌های 2000-1900 اثرهای تاثیرگذار در حوزه تئوری‌های روان‌شناسی، محیط کار و متدولوژی تحقیق بودند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارگونومی، تحلیل استنادی، علم‌سنجی

عنوان انگلیسی Identification and Analysis of the Historical Origins of Ergonomics by Referenced Publication Year's Spectroscopy
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Every scientific activity needs to know the previous related scientific activities so that its various aspects can be better investigated in order to obtain a richer intellectual heritage. So this article aims to identify and analyze the historical origins of ergonomics using two scientometric techniques named RPYS and RPYS-Co. Methods: This applied research was conducted in a scientometrics method. The research data consists of 31239 articles in the field of Ergonomics which were indexed over the 20-year period (2000-2019) in Web of Science database. After extracting all the references of these articles, the results were analyzed using the CRExplorer software. Results: Results showed that in the field of ergonomics, from 1700 to 2000, a total of 19 mutations occurred in the two periods of 1900-1700 and 2000-1900. The article "the information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement" by Fitts (1954) was recognized as an outstanding and index work. According to RPYS-CO results, the most co-citations with index work are related to the works of 1997 and 2004, which are on Fitts Law. Conclusion: In the period of 1700 to1900 influential works were related to psychology, biology and economics, and during 1900-2000 influential works were related to psychological theories, work environment and research methodology.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ergonomics, Citation Analysis, Scientometrics

نویسندگان مقاله رشید حیدری مقدم | Rashid Heidarimoghadam
Professor, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
استاد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران

علی اکبر خاصه | Ali Akbar Khasseh
Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University, Tehran, Iran
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حسین وکیلی مفرد | Hossein Vakilimofrad
Assistant Professor, Department of Medical Library and Information Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران

عباس فتاحی | Abbas Fattahi
Department of Medical Library and Information Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران

محمدرضا امیری | Mohammad Reza Amiri
Assistant Professor, Department of Medical Library and Information Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-591-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات