ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۵۸-۶۸

عنوان فارسی اثر استرس ابتلا به کرونا بر فرسودگی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌گر سرمایه روان‌شناختی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: شغل پرستاری اساساً دارای ماهیتی استرس‌زا می‌باشد. در این بین، شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و انتشار سریع آن در سطح کشور باعث هجوم بیش از حد نرمال بیماران ناشی از این ویروس به بیمارستان‌ها و افزایش استرس کاری پرستاران شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استرس ابتلا به کرونا بر فرسودگی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌گر سرمایه روان‌شناختی در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بود. روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید که روش انجام آن به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 230 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه‌ای به تعداد 140 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آن‌ها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ای که شامل سه بخش استرس ابتلا به کرونا، فرسودگی شغلی و سرمایه روان‌شناختی بود، استفاده ‌شده است. پایایی پرسشنامه‌، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی همگرا به تأیید رسید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و PLS استفاده ‌شده است. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده این است که در سطح اطمینان 95 درصد استرس ابتلا به کرونا اثر مثبت و معنی‌داری بر فرسودگی شغلی پرستاران دارد (0/681 =β ,P value<0/05) و سرمایه روان‌شناختی در رابطه استرس ابتلا به کرونا و فرسودگی شغلی پرستاران نقش تعدیل‌گر دارد (0/167- =β ,P value<0/05). نتیجه گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که استرس ابتلا به کرونا نقش بارزی در افزایش فرسودگی شغلی پرستاران دارد و در این میان پرستاران با سرمایه روان‌شناختی قوی تر دچار فرسودگی شغلی کمتری نسبت به پرستاران با سرمایه روان‌شناختی ضعیف‌تر می‌شوند، لذا نیاز است تا با تقویت سرمایه روان‌شناختی در پرستاران، که یک مؤلفه آموزش‌پذیر می‌باشد و همچنین مجهز کردن پرستاران به بهترین تجهیزات، استرس ابتلا به کرونا را در آن‌ها کاهش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کووید-19، پرستاران، فرسودگی شغلی، سرمایه روان‌شناختی

عنوان انگلیسی The Effect of Coronavirus Stress on Job Burnout in Nurses with the Moderating Role of Psychological Capital
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The nursing profession is basically stressful in nature. In the meantime, the spread of the coronavirus and its rapid spread throughout the country has caused the over-normal influx of patients infected with this virus to hospitals and increased nurses' work stress. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of Coronavirus Stress on Job burnout in nurses with the moderating role of psychological capital in Khorramabad Shohadaye Ashayer Hospital, Iran. Methods: The present study is a descriptive research in the field of studies in terms of applied purpose; data collection was performed using surveys. The statistical population of the study was 230 nurses working in Khorramabad Shohadaye Ashayer Hospital, Iran. Based on Krejcie and Morgan table, a sample size of 140 people were selected by stratified random sampling method. To measure the variables of the research, a questionnaire was used which included three sections of Coronavirus Stress, Job burnout and psychological capital. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha method and its validity was confirmed using convergent validity. For data analysis, structural equation modeling and SPSS and PLS software were used. Results: The results showed that at the 95% confidence level, Coronavirus Stress has a positive and significant effect on nurses' Job burnout and psychological capital has a moderating role in relation to Coronavirus Stress and Job burnout. Conclusion: According to the findings, it can be said that Coronavirus Stress has a significant role in increasing nurses' Job burnout, and in the meantime, nurses with stronger psychological capital suffer less burnout than nurses with weaker psychological capital. Therefore, it is necessary to reduce the stress of Coronavirus disease by strengthening the psychological capital of nurses, which is a teachable component, and also equipping nurses with the best equipment.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID 19, Nurses, Job Burnout, Psychological Capital

نویسندگان مقاله محسن عارف نژاد | Mohsen Arefnejad
Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

فریبرز فتحی چگنی | Fariborz Fathi Chegeni
PhD Student, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

مصطفی امیدنژاد | Mostafa Omidnejad
Master Student, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Malayer University, Hamadan, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه ملایر، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-5798-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات