ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۸۲-۹۴

عنوان فارسی مدل‌یابی ساختاری ارتباط جو اخلاقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: جو اﺧﻼﻗﻲ و فرسودگی کارکنان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سازمان ﻣﻄﺮح است و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ در بهبود عملکرد کارکنان و سازمان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی ساختاری ارتباط جو اخلاقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل انجام گرفت. روش کار: مطالعۀ حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری شامل 125 نفر از کارکنان ستادی شرکت گاز آذربایجان غربی است که به شیوۀ سرشماری مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری از تحلیل عاملی تأییدی و روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها: نتایج ضرایب تعیین نشان داد که جو اخلاقی قادر به تبیین بیش از 22 درصد از تغییرات فرسودگی هیجانی است. همچنین فرسودگی هیجانی قادر به تبیین بیش از 44 درصد از تغییرات رضایت شغلی و 18 درصد از تغییرات تمایل به ترک شغل است. ضریب تأثیر جو اخلاقی بر رضایت شغلی با واسطه فرسودگی هیجانی نیز برابر با 0/07 بود. و ضریب تأثیر جو اخلاقی بر تمایل به ترک شغل با واسطه فرسودگی هیجانی نیز برابر با 0/09- بود. نتیجه‌گیری: بهبود جو اخلاقی سازمان و کاهش فرسودگی هیجانی کارکنان باعث رضایت شغلی و تعهد کارکنان می‌شود و در نتیجه عملکرد کارکنان و سازمان بهبود پیدا می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جو اخلاقی، فرسودگی هیجانی، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل

عنوان انگلیسی Structural Modeling of Relationship Among Ethical Climate, Emotional Exhaustion with Job Satisfaction and Turnover Intention
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Ethical atmosphere and burnout of employees is an important issue for the management of the organization and management should play a key role in improving the performance of employees and the organization. The present study aimed to model the structural relationship between ethical atmosphere and emotional exhaustion with job satisfaction and turnover intention. Methods: The present study is an applied research in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of the data collection method. The statistical population includes 125 employees of the West Azerbaijan Gas Company who were surveyed by census method. The data collection tool was a questionnaire. Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha method were used to evaluate the validity and reliability of measuring instruments. Structural equation modeling using Smart PLS software was done to analyze the data. Results: The results of the determined coefficients showed that the ethical atmosphere was able to explain more than 22% of the changes in emotional exhaustion. Also, emotional exhaustion can explain more than 44% of the changes in job satisfaction and 18% of the changes in the desire to leave the job. The coefficient of morale's impact on job satisfaction with emotional exhaustion was also 0.07. And the impact coefficient of the ethical atmosphere on the desire to leave the job with an emotional exhaustion was also -0.09. Conclusion: Improving the ethical atmosphere of the organization and reducing the emotional burnout of employees leads to job satisfaction and commitment of employees, and as a result, the performance of employees and the organization improves.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ethical Atmosphere, Emotional Exhaustion, Job Satisfaction, Turnover Intention

نویسندگان مقاله زهرا لطفی | Zahra Lotfi
Master Student, Department of Educational Sciences, Faculty of Basic Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران

محمد حسنی | Mohammad Hassani
Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مهدی نجاری | Mahdi Najjari
PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-828-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موارد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات