ارگونومی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۹۵-۱۰۶

عنوان فارسی بررسی احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: احساس حرارتی حسی مستقیم از درجه حرارت هوا نیست، بلکه به چگونگی احساس افراد و تجربه حسی و پدیده روانی مربوط است که می‌تواند بر عملکرد، بهره‌وری، نگرش و احساس رضایت آنان تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان انجام شد. روش کار: مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر روی 167 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فصل زمستان (اواسط دی ماه تا آخر بهمن ماه) سال 1397 انجام شد. احساس حرارتی ذهنی دانشجویان در یک مقیاس هفت نقطه‌ای و دمای محیط و رطوبت در اتاق مربوط به هر دانشجو اندازه‌گیری شد. برای سنجش استرس، اضطراب از پرسشنامه DASS-42 و عملکرد شناختی از دستگاه "Reaction Timer" استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان به ترتیب 40، 47/3 و 41/3 درصد بود. میانگین دمای محیط خوابگاه C° 20/326، میانگین رطوبت نسبی 56/78 و احساس حرارتی ذهنی 29/9 درصد دانشجویان از دمای محیط در مقیاس خنثی بود. ارتباط معنی‌داری بین احساس حرارتی ذهنی دانشجویان با استرس، اضطراب و میانگین زمان واکنش تشخیصی، انتخابی رنگ‌ها، انتخابی صداها، تعداد خطاها در بخش تشخیصی و انتخابی صدا به دست آمد. نتیجه‌گیری: زمانی که احساس حرارتی ذهنی دانشجویان فاقد احساس حرارتی خنثی باشد و در سطوح مختلف احساس گرما یا سرما قرار بگیرد، بر استرس، اضطراب و آزمون های زمان واکنش (زمان واکنش تشخیصی، زمان واکنش تشخیصی رنگ ها و صداها) تأثیر منفی دارد؛ به طوری که استرس، اضطراب، مدت زمان واکنش به محرک ها و تعداد خطاها افزایش می یابد. همچنین احساس ذهنی دانشجویان از دمای محیط اطراف خود به عنوان فاکتوری بسیار مهم و تأثیرگذار به دست آمد؛ زیرا علاوه بر اینکه بر استرس و اضطراب مؤثر بود، بر زمان واکنش تشخیصی و انتخابی آنان نیز تأثیر به سزایی داشت.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله احساس حرارتی ذهنی، استرس، اضطراب، افسردگی، زمان واکنش

عنوان انگلیسی Investigation of Subjective Thermal Sensation and Its Relationship with Stress, Anxiety, Depression and Cognitive Function of Students of Isfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Thermal sensation is not a direct sense of air temperature but is related to people's feelings, sensory experience and psychological phenomenon, which can affect their performance, productivity, attitude and sense of satisfaction. The aim of this study was to determine the subjective thermal sensation and its relationship with stress, anxiety, depression and students' cognitive function. Methods: This study was descriptive-analytical and was performed on 167 male students of Isfahan University of Medical Sciences. Students' subjective thermal sensation was measured on a seven-point scale and ambient temperature and humidity were measured in each student's room. The DASS-42 questionnaire was used to measure stress and anxiety and the "Reaction Timer" device was used to measure the cognitive function. The collected data were analyzed by SPSS software version 20. Results: Students' stress, anxiety and depression were 40%, 47.3% and 41.3%, respectively. The mean temperature of the dormitory was 20.326 ° C, the mean relative humidity was 56.78% and the subjective thermal sensation of 29.9% of the students were neutral from the ambient temperature. There was a significant relationship between students' subjective thermal sensation and stress, anxiety and mean diagnostic reaction time, color selection, sound selection, number of errors in the diagnostic section and sound selection. Conclusion: Students' subjective sensation of ambient temperature was obtained as a very important and influential factor because in addition to affecting stress and anxiety, it also had a significant effect on their time of diagnostic reaction and selective.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Subjective Thermal Sensation, Stress, Anxiety, Depression, Reaction Time

نویسندگان مقاله سمیرا برکات | Samira Barakat
MSc, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حبیب الله دهقان | Habibollah Dehghan
Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حسین ابراهیمی | Hossein Ebrahimi
MSc, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بهنام مرادی | Behnam Moradi
MSc, Department of Health, Safety and Environment, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد، گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-6173-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات